Tại sao phải bọc răng sứ?

Tại sao phải bọc răng sứ?